Życzenia wielkanocne

Niechaj Wielkanocne życzenia pełne nadziei i miłości, przyniosą sercu zadowolenie dzisiaj i w przyszłości. Dyrekcja wraz ze współpracownikami Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.  

czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Dyrekcja, Pedagodzy i Pracownicy PSM we Wrześni.

czytaj dalej

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Ludwiga van Beethovena

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Ludwiga van Beethovena w 250 rocznicę urodzin odbędzie się 3 grudnia 2020 r o godz. 17.00. Zakres wiadomości biograficznych oraz zestaw utworów do słuchania zamieścimy na platformie MS Teams w zespole Uczniowie PSM {UP}. Dla...

czytaj dalej

Nauka zdalna

Nauka zdalna przedłużona do dnia 29.11.2020. Lekcje odbywają się na platformie MS Teams 365 Office.

czytaj dalej

Pomysł na audycję radiową

Samorząd uczniowski Powiatowej Szkoły Muzycznej zbiera pomysły na 15-minutową audycję radiową. Każdy pomysł przyjmiemy dobrze, a możliwe, że go wykorzystamy. Pomysły proszę przesłać do mnie za pośrednictwem Teams. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aniela...

czytaj dalej

Września dnia 31.09.2020 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia we WRZEŚNI

W SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SPOWODOWANEGO  WIRUSEM COVID– 19

Podstawa: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 1. W szkole mogą przebywać dzieci i nauczyciele nie wykazujący objawów chorobowych ani nie przebywający na kwarantannie.
 2. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wchodzić na piętro szkoły ani przebywać na korytarzach i w salach lekcyjnych. Dzieci odprowadzone zostają do wysokości portierni w budynku po czym same wchodzą na zajęcia. Po lekcjach opiekunowie o wyznaczonej w planie godzinie odbierają dzieci na parterze budynku PCPR.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk {bezzwłocznie po przyjściu do szkoły}, ochrona podczas kichania i kaszlu, nie dotykanie oczu, nosa, ust.
 4. W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy pomocy dostępnego na korytarzu urządzenia oraz przenośnych dozowników dostępnych w klasach i sekretariacie.
 5. W czasie wchodzenia do szkoły, przerw śródlekcyjnych, zajęć grupowych i indywidualnych uczniowie oraz nauczyciele zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 m.
 6. Uczniowie przynoszą ze sobą płyny do picia w szczelnie zamykanych pojemnikach. 
 7. Młodsze dzieci nie powinny przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 8. W wypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka lub dorosłego niepokojących objawów chorobowych: gorączka, katar, trudności z oddychaniem, uczniowie niezwłocznie zawiadamiają o zdarzeniu nauczyciela prowadzącego zajęcia, osobę w sekretariacie lub dyrektora szkoły.
 9. Rodzice proszeni są o zgłoszenie nauczycielowi instrumentu głównego lub innych zajęć przewlekłej choroby występującej u dziecka, która wywołuje podobne symptomy do zarażenia wirusem COVID – 19  {alergie}.
 10. Wskazane jest zakładanie maseczek przy wejściu do szkoły i w wąskim, wspólnym korytarzu. W klasach noszenie przyłbic lub maseczek ochronnych jest dobrowolne, zależy od woli ucznia i nauczyciela.
 11. W wypadku zaistniałej potrzeby w szkole prowadzony będzie pomiar temperatury ciała uczniów i osób dorosłych przebywających na piętrze placówki za pomocą bezdotykowego termometru.
 12. W wypadku wystąpienia u ucznia symptomów chorobowych wskazujących na możliwość zarażenia wirusem COVID – 19, dziecko zostaje skierowane do wskazanego pomieszczenia gdzie przebywa w izolacji do czasu odebrania go przez powiadomionych o fakcie rodziców.
 13. Sale lekcyjne oraz korytarz wietrzone są po każdych zajęciach, co najmniej raz na godzinę.
 14. Nauka w PSM I st we Wrześni odbywa się w sposób stacjonarny. O zmianie sposobu funkcjonowania szkoły decyduje opinia wydana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor PSM I st we Wrześni

Liliana Kucza

Skip to content